स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ‘‘किल कोरोना’’ संचालित करने बाबत्